Voorwaarden & privacy

Privacy policy

WieWatHaar – Huid – Hem en InnerBeauty maakt deel uit van The H Media en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
The H Media | Lingerzijde 40 EDAM | Postadres: Vingboonsstraat 11 - 1222 JE HILVERSUM

Persoonsgegevens die wij verwerken
WieWatHaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Content
Wij plaatsen ook commerciële artikelen op Wiewathaar.nl.

Betaalde content en merkpagina's zijn gegarandeerd tijdens de duur van de campagnes en op zijn laatst een half jaar na de laatst geplaatste branded content/aangekochte artikelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marit@wiewathaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
WieWatHaar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WieWatHaar gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WieWatHaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wiewathaar.nl.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WieWatHaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wiewathaar.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij kunnen sommige gegevens met betrekking tot je account bewaren, met name voor analysedoeleinden of voor onze eigen administratie. De bewaartermijn voor deze gegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij de gegevens verzamelen en gebruiken.

Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor zolang dit strikt noodzakelijk. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie nog enige tijd bewaren nadat u je account bij ons hebt gesloten, bijvoorbeeld als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen.

Disclaimer

WieWatHaar besteedt veel zorg om de informatie op de site correct weer te geven en actueel te houden. Deze informatie is soms afkomstig van een 3e partij zoals salonhouders, fabrikanten, (web)winkels en andere bronnen en daarom kan WWH niet garanderen dat alle informatie volledig of actueel is.

In de spelregels (onder link: consumenten) staat duidelijk vermeld aan welke voorwaarden reacties en testimonials moeten voldoen. WWH probeert zoveel mogelijk beledigende en aanstootgevende teksten te verwijderen. Helaas kan het mogelijk zijn dat een tekst door onze controle komt en toch op de website verschijnt.

WWH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit de verstrekte informatie, aan WWH gelinkte websites of informatie uit testimonials, aangeleverd beeldmateriaal, content door derden en reacties van bezoekers. Het gebruik van WWH is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie op de website is de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WieWatHaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij WieWatHaar of is aan ons verleend door de partijen waar wij mee samenwerken.

Aangeleverd fotomateriaal kan via WieWatHaar vrij gedeeld worden op de social media-kanalen. Bij Looks worden de credits vermeld, die zijn doorgegeven en deze beelden zijn ook deelbaar. WieWatHaar heeft geen direct contact met fotografen en tussenpartijen mits zijn ons direct het materiaal aanleveren. Het beeldmateriaal dat aangeleverd is moet voldoen aan de auteursrecht wetgeving.

Functioneren van deze website

WieWatHaar garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. WieWatHaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door WieWatHaar of door jou aan WieWatHaar middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WieWatHaar te mogen claimen of te veronderstellen.

WieWatHaar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. WieWatHaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van WieWatHaar op deze pagina.